SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA

Przetarg na lokal 38

Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Warunki  

przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Skwerek”

do ogłoszonego przetargu nieograniczonego ofertowego na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 38 przy ul. Ostrowskiego 1 we Wrocławiu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Skwerek” w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.

PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Zakup odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 25,91 m2, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki – powierzchnia dodatkowa – balkon, wraz z przypisanym mu ułamkowym udziałem w gruncie.
 2. Przedmiot przetargu sprzedawany jest bez obciążeń na rzecz Spółdzielni oraz osób trzecich.

LOKAL MIESZKALNY

 1. Lokal mieszkalny posiada dostęp do ciepłej/zimnej wody (sieć miejska), ogrzewania (sieć miejska), gazu oraz prądu.
 2. Lokal mieszkalny sprzedawany jest w stanie do remontu.
 3. Lokal mieszkalny nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej.
 4. Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu można oglądać w następujących terminach:
 5. we wtorki od godziny 16:00 do godziny 18:00

CENA WYWOŁAWCZA 

Cena wywoławcza za nabycie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego wraz z przypisanym mu udziałem w gruncie wynosi 242.000 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące)

WARUNKI PRZETARGU

1.        Nabywcą przedmiotu przetargu może być osoba fizyczna, lub firma – zwani dalej „oferentem”.

2.        Oferent, aby zostać do niego zakwalifikowanym powinien:

a.      do dnia 15.12.2021, do godz. 14:00 złożyć w siedzibie Spółdzielni – w zamkniętej kopercie – w pełni uzupełnioną ofertę, której wzór stanowi załącznik do niniejszych „Warunków…”, przy czym przez złożenie oferty w siedzibie Spółdzielni rozumiane jest także dostarczenie jej pocztą tradycyjną lub kurierską na adres SM SKWEREK, ul. Ostrowskiego 1/151, 53-238 Wrocław; osobiście w poniedziałek – 8.00 do 12.00, w czwartek – 16.00 do 19.00  

 

b.     wpłacić na konto Spółdzielni wadium – w podanym w „Warunkach…” terminie  i wysokości. 

 

 

KOPERTA

 1. Zamknięta koperta, w której złożona zostanie oferta (załącznik) powinna zawierać dopisek: „Przetarg na lokal mieszkalny ul. Ostrowskiego 1/38”.

OFERTA

 1. Oferent przystępujący do przetargu składa wypełnioną na druku spółdzielni ofertę.
 2. Oferty w innej formie niż załączona do „Warunków…” zostaną odrzucone i nie zostaną zakwalifikowane do przetargu.
 3. Oferty, które będą wypełnione nieczytelnie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji zostaną odrzucone i nie zostaną zakwalifikowane do przetargu.
 4. Druk oferty będący wymaganym do złożenia załącznikiem otrzymać można w siedzibie SM Skwerek we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 1/151 lub pobrać w formacie pdf ze strony internetowej Spółdzielni: https://smskwerek.pl/dokumenty.

WADIUM

 1. Wysokość wadium ustalona została na kwotę 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
 2. Konto bankowe do wpłaty wadium: SM Skwerek, nr 20 1020 5242 0000 2602 0018 1297.
 3. Wadium należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2021r. (najpóźniej tego dnia kwota wadium winna znaleźć się (!) na koncie bankowym Spółdzielni.
 4. W tytule przelewu należy podać IMIĘ i NAZWISKO przynajmniej jednej z osób przystępującej do przetargu/NAZWĘ FIRMY oraz dopisek: „PRZETARG: LOKAL MIESZKALNY NR 38 PRZY UL. OSTROWSKIEGO 1 WE WROCŁAWIU”
 5. Oferent, który dokona wpłaty innej niż wskazana w „Warunkach…” lub przekazana przez niego kwota nie znajdzie się na koncie bankowym Spółdzielni w wyznaczonym terminie nie będzie zakwalifikowany do przetargu.
 6. Kwota wadium – wszystkim oferentom, którzy nie wygrali przetargu lub wpłacili kwotę inną niż wymagana i nie zostali ostatecznie do niego zakwalifikowani – zostanie zwrócona w terminie do 7 dni od daty zakończenie postępowania przetargowego na konto bankowe, z którego zostały przekazane Spółdzielni i w kwocie, która została Spółdzielni przekazana.
 7. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zakwalifikowane na poczet ceny sprzedaży.
 8. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie stawi się na dwukrotne wezwanie Spółdzielni do przystąpienia do umowy sprzedaży we wskazanym przez Spółdzielnię miejscu i terminie (wezwanie wysłane na adres korespondencyjny wskazany w ofercie) – wpłacone przez niego wadium przepadnie na rzecz Spółdzielni.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021
 2. Po sprawdzeniu wymogów formalnych dotyczących złożonej na wymaganym załączniku oferty oraz daty i wysokości wpłaconego wadium Spółdzielnia wskaże oferenta, który wygrał przetarg.
 3. Spółdzielnia zawiadamia wszystkich oferentów o zakończeniu i wyniku przetargu (przyjęto ofertę / nie przyjęto oferty) jedynie w formie elektronicznej na podany w załączniku adres email.
 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie.

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego podpisana zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia oferenta o wygraniu przetargu.
 2. W przypadku, gdy zakup przedmiotu przetargu będzie – zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie – załączniku do „Warunków…” – finansowany kredytem hipotecznym termin ten zostanie wydłużony    o dodatkowe 60 dni.
 3. Spółdzielnia może wyrazić zgodę na wskazanie kancelarii notarialnej przez oferenta, który wygrał przetarg, jednak warunkiem rozważenia takiej zgody jest dotrzymanie terminów podpisania umowy sprzedaży wskazanych w punkcie 1. lub w przypadku zakupu finansowanego kredytem – w punkcie 2. powyżej.
 4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi oferent, który wygrał przetarg. Dotyczy to także wszystkich kosztów założenia księgi wieczystej oraz ustanowienia w niej wymaganych przez bank zabezpieczeń, opłat sądowych, sporządzenia wypisów oraz należnych podatków.

ZAPŁATA ZA NABYCIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Zapłata za nabycie przedmiotu przetargu realizowana będzie przez dokonanie wpłaty na konto Spółdzielni o numerze: 20 1020 5242 0000 2602 0018 1297
 2. W przypadku zakupu realizowanego ze środków własnych oferenta, który wygrał przetarg, zapłata będzie zrealizowana w dniu podpisania umowy sprzedaży.
 3. W przypadku zakupu realizowanego z udziałem środków z kredytu hipotecznego zapłata wszystkich wymaganych środków własnych oferenta zostanie dokonana najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży a środków pochodzących z kredytu – do 10 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  SKWEREK

Wrocław, ul. Ostrowskiego 1/151 OFERTA

Dotyczy przetargu prawo własności lokalu mieszkalnego nr 38 znajdującego się we Wrocławiu, budynku przy ul. Ostrowskiego 1.

Wszystkie pola są wymagane!

DANE OFERENTA

Imię i Nazwisko / nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Numer PESEL / NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… Adres zamieszkania/siedziba firmy z kodem poczt.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany oferuję za nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 1 wraz z przypisanym mu ułamkowym udziałem w gruncie kwotę:

………………………..…, ………… PLN 

(słownie złotych: ……………………………………………………………..……………………………………………………… ).

Deklaruję, że (zakreślić właściwe):

 • zakup w części finansowany będzie kredytem hipotecznym
 • zakup finansuję ze środków własnych (dot. także kredytu gotówkowego)

Deklaruję także, iż zapoznałem/-am się z warunkami przetargu i je w całości akceptuję.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis oferenta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz. UE

L 119 z 4.05.2016r.) informuję, że

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Skwerek z/s we

Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 1/151 ……..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis oferenta 

 • podane dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu przeprowadzenia przetargu na zakup odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Ostrowskiego 1/…..
Przetarg na lokal 38
Przewiń na górę