SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy osoby będące i niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują tytuły prawne do lokali lub roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu bądź faktycznie użytkujące lokal mieszkalny, użytkowy lub garaż w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SKWEREK”, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SKWEREK” we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, pod nr rej. KRS 0000113847
  Dane kontaktowe:
  adres siedziby 23-238 Wrocław ul Ostrowskiego 1/151 tel.:71 339 17 75 ,
  e – mail sm.skwerek.wroclaw@gmail.com
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z administratorem danych osobowych – Prezesem Spółdzielni SM „SKWEREK” .
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  – ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
  – ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  – ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
  – ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
  – ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  – ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
  – ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  – ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  – Kodeksu postępowania cywilnego,
  – Kodeksu cywilnego,
  – Statutu Spółdzielni.
  5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.
  11. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.
Przewiń na górę